Lễ đón trường chuẩn quốc gia

15/03/2017
  1. Vài nét về đặc điểm tình hình đơn vị, những thuận lợi khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học

……….

  1. Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị
  2. Về tổ chức biên chế và cơ sở vật chất
  3. Tổ chức biên chế :
  4. Tổ chức biên chế

Ban giám hiệu :

IMG_4506

So với quy định

  • Tổng số nhà giáo
  • Phân theo bộ môn :………………………………………………………………………

So với quy định

+ Tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn:

– Số giáo viên hợp đồng lao động

+ Hợp đồng của sở

BAO CAO CHI BO THANG 02.2013